Kvaliteet ja keskkond

 

AS LASBET TOOTMISE üldised kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted ning suunad määratakse ära üldise kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikaga, mille on heaks kiitnud ettevõtte juhtkond. Oma tegevuses lähtuvad töötajad heast ehitustavast, standarditest ja tegutsevad vastavuses asjakohaste keskkonnaõigus- ja administratiivaktide  ning muude nõuetega. Meile on oluline rahulolev klient, täidame kõiki lepingulisi kliendinõueid. Töötame ja tegutseme keskkonnasäästlikult. Täidame kõiki meid puudutavaid seaduasandlikke akte.

AS LASBET TOOTMINE on kliendikeskne, soovib tõhustada ettevõtte siseprotsesse, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustada ja parendada oma juhtimissüsteemi. Nende põhimõtete elluviimiseks AS LASBET TOOTMINE:

  • pakub klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset toodet

  • reageerib kõikidele probleemidele koheselt ning annab tagasisidet klientidele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul

  • analüüsib ja parendab oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiab optimaalsed lahendused

  • kasutab usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid

  • tõstab töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni, teavitab kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning -eesmärkidest

  • kasutab säästlikult loodusressursse

  • kasutab majanduslike võimaluste piires ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid

  • on loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega ning valmidusega pidevaks parenduseks. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal

  • informeerib kõiki töötajaid neile vajaliku infoga õigeaegselt ja täies mahus

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.

 

Lasbet Tootmine AS-le väljastatud sertifikaadid:

TTÜ Sertifitseerimisasutus

ttu-logo

 

Lasbet Tootmine AS-i Toimivusdeklaratsioonid: